Cysylltiad Efyrnwy Frankton

Cysylltu ynni adnewyddadwy i gartrefi a busnesau i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi gosod targedau clir ar gyfer mwy o ynni adnewyddadwy, gan helpu i atal y newid yn yr hinsawdd sy’n bygwth ein bywoliaeth, ein tirweddau a’n bywyd gwyllt.

Yn y Canolbarth, nid oes gan y rhwydwaith trydan presennol y gallu i gysylltu ynni adnewyddadwy newydd â chartrefi a busnesau. Er mwyn rhoi terfyn ar ddefnyddio tanwyddau ffosil mae angen seilwaith newydd a chyflym.

Mae Green GEN Cymru yn cynnig safle is-orsaf newydd yn ucheldir Powys, ger Cefn Coch, a llinell uwchben drwy Ddyffryn Efyrnwy i gysylltu ynni adnewyddadwy newydd â’r rhwydwaith trydan presennol ger Lower Frankton, gan helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Rydym yn cynnig peilonau dellt dur 27 metr. Mae’r rhain yn llawer byrrach ac yn llai swmpus na’r peilonau a gynigiwyd yn flaenorol yn yr ardal gan y Grid Cenedlaethol – mae unrhyw effeithiau gweledol yn cael eu lleihau’n sylweddol o ganlyniad.

Gwyddom fod gan bobl farn wahanol ar seilwaith a pheilonau newydd yn y dirwedd. Rydym yn canolbwyntio ar leihau aflonyddwch i'r amgylchedd a'r rhai sy'n byw, yn gweithio ac yn mwynhau hamdden yn agos at ein cynigion. Byddwn yn datblygu ein prosiect yn sensitif ac yn ystyried a oes angen gosod unrhyw ran o’r cysylltiad o dan y ddaear mewn ymateb i asesiadau parhaus ac adborth ymgynghori.

Grymuso Egni Cadarnhaol

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gan Gymru’r egni sydd ei angen arni mewn byd Sero Net.

Mae potensial diddiwedd ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru – yn enwedig o’r gwynt sy’n chwythu ar draws ein bryniau a’n mynyddoedd. Ond mae’r ynni gwyrdd yn gaeth i ardaloedd gwyntog Cymru, ac mae angen inni ei gael i’r cartrefi, ysbytai, ysgolion, busnesau, a chymunedau sydd ei angen. Er mwyn ymateb i’r her hon a chyrraedd targed Llywodraeth Cymru ar gyfer 100% o drydan adnewyddadwy yng Nghymru erbyn 2035, rydym yn datblygu rhwydwaith trydan adnewyddadwy cryfach a mwy gwydn sydd ei angen yn fawr yng Nghymru – gan ddosbarthu ynni glân a gwyrdd.

Rydym am adeiladu dyfodol cadarnhaol, glân i bob un ohonom. Heb y seilwaith cywir, nid yw’n bosibl gwireddu gweledigaeth Sero Net Cymru.

Animeiddiad o’r prosiect

Gwyliwch ein ffilm prosiect i ddarganfod mwy am y prosiect, a pham ei fod yn hanfodol.

Ein llwybr dewisol

Rydym wedi trefnu ein cynigion yn fap llinellol o’r prosiect gyda dim ond y llwybr a ffefrir fel llinell, mae rhagor o wybodaeth am bob adran a’r hyn sydd wedi dylanwadu ar ein penderfyniadau i’w gweld ar ein tudalen llwybr a ffefrir.

Ein map llwybr dewisol

Mae eich dyfodol craffach, adnewyddadwy yn dechrau heddiw.

Eisiau cael y wybodaeth ddiweddaraf?

Cofrestrwch eich manylion cyswllt gyda ni os hoffech gael gwybod am ein prosiect.

Cofrestrwch yma